TIJDBALK: EEN GREEP UIT DE GESCHIEDENIS VAN ALPHEN AAN DEN RIJN


<<< Terug <<<

41 - 54 na Chr.
 • Een Romeins leger bouwt het Castellum "Nigrum Pullum" in Zwammerdam en "Albanianae" in Alphen.
 • 175
 • Tijdens de opstand van de Chauken worden de forten opnieuw verwoest. Hierna worden ze in steen herbouwd.
 • 270
 • De castella langs de Rijn worden door de Romeinen ontruimd.
 • 450
 • Omstreeks deze tijd vindt de Grote Volksverhuizing plaats en komen deze gebieden onder Friese heerschappij.
 • 690
 • Willebrord komend vanuit Engeland vaart de Rijn op en sticht in Utrecht een kerk.
 • 719
 • Na de dood van de Friese vorst Redbad komt onze streek in handen van de Frankische vorsten.
      De bekendste Frankische koning wordt Karel de Grote.
 • 720
 • Willebrord evangeliseert de Rijnstreek.
 • 800
 • Karel de Grote door Paus Leo III tot keizer gekroond.
 • 950
 • Houten kapel gebouwd op de plaats van het Castellum. Later verwoest door de Vikingers (Noormannen). Uit angst voor de invallen van de Vikingers (Noormannen) vestigt de Bisschop van Utrecht zich tijdelijk te Deventer
 • 960
 • De naam Alfna duikt voor het eerst op in de geschiedenis. In een register van de St. Maartenskerk te Utrecht is sprake van 2 stukken land onder Alphen: "in Alfria due partes ville.
 • 1113
 • Bestaan van enige kleine boerderijtjes bevestigd. Verder wonen hier vissers en vogelaars.
 • 1163
 • Een enorme stormvloed doet de monding van de Rijn verstoppen. Er ontstaat wateroverlast in onze streken door de grote hoeveelheid water die uit Utrecht komt en die niet meer via de Rijn naar de Noordzee kan. De Hollanders sluiten de Oude Rijn af met een dam in Zwammerdam. Holland blijft droog, want het water blijft nu in Utrecht. Maar nu krijgen ze daar "natte voeten" en roepen de hulp in van de Duitse keizer Frederik Barbarossa, van wie het bisdom Utrecht.
 • 1165
 • Door zijn tussenkomst moet de dam weer geopend worden. Massa's water komen nu uit Utrecht in de richting van Alphen. Door verzanding van de Oude Rijn kan het water niet meer weg naar de Noordzee. De uiteindelijke oplossing is het graven van de Heimanswetering op Hollands gebied, maar betaald door Utrecht. Het water komt nu bij Spaarnedam in het IJ en daarna in de Zuiderzee.
 • 1200
 • Het gebied rond Alphen komt in bezit van de Hollandse graven. Daarvoor was dit in bezit van de bisschop van Utrecht. Van 1200 tot 1300 vinden hier grote verveningen plaats. Land wordt water. Tussen de Rijndijk en Aarlanderveen-dorp ontstaat een groot meer.
 • 1214
 • Aarlanderveen wordt voor het eerst genoemd bij het huwelijksverdrag van Graaf Floris IV en Machteld van Brabant op 5 november.
 • 1250
 • Reeds in dit jaar is er sprake van het "Hof van Alphen" gelegen aan de zuidelijke oever van de Molenvliet vlakbij waar deze in de Rijn uitmondt.
 • 1273
 • Er wordt hier door de graaf van Holland een pastoor benoemd.
 • 1274
 • Op de plaats van de huidige Adventskerk is er sprake van een kerkje, gewijd aan Bonifatius.
 • 1293
 • Oudshoorn wordt voor het eerst genoemd: Willem van Outshoernen is op 28 augustus getuige van Graaf Floris V.
 • 1295
 • Graaf Floris V slaat een veertigtal van zijn trouwste onderdanen tot ridder. Het grootste deel woonde in Oudshoorn en de "Ridderbuurt" dankt hier zijn naam aan.
 • 1451
 • Bouw van een "echte" dorpskerk.
 • 1474
 • In de grote polder of Kerkpolder (later Kerk en Zanen) verschijnen de eerste watermolens. De laatste molen is gesloopt in 1906.
 • 1494
 • Alphen en omstreken telt ongeveer 335 inwoners.
 • 1500
 • Jacob Coppier van Kalslagen ontvangt het Hof van Alphen in eigendom van de Graaf van Holland. Ook bezat hij de Heerlijkheid Rietveld. Hij was de eerste Ambachtsheer (bestuurder namens de heer = de graaf, met het recht belastingen te heffen) Hij had ook bezit in Koudekerk, de hofstede Den Toll. Om al zijn bezittingen te kunnen bereiken liet hij vanaf de Bonte Paal aan de Rijn een kade (weg) aanleggen dwars door de polder naar het Rietveld en vervolgens tot aan Boskoop toe. Deze kade heet nu Coppierenkade (ook Compierenkade en soms Copierenkade) op de grens van Hazerswoude en Alphen en Hazerswoude en Boskoop.
 • 1514
 • Alphen en omstreken telt 400 inwoners. Middelen van bestaan zijn rietsnijden, turfsteken en het boerenbedrijf.
 • 1550
 • Roofbendes uit Gelderland o.l.v. Maarten van Rossum teisteren de omgeving.
 • 1574
 • De Spanjaarden nemen de Schout Claes Philipsz van Leeuwen gevangen en laten hem vrij tegen een losgeld van 500 Euro. Zij roven ook het ijzerwerk uit de kerk.
 • 1580
 • De toren van de kerk stort in i.v.m. het roven (door de Spanjaarden) van het ijzerwerk dat oorspronkelijk voor de versteviging had gediend.
 • 1582
 • De Reformatie in Alphen: De Rooms Katholieke kerk wordt in gebruik genomen door de Protestanten.
 • 1611
 • Tijdens het Twaalfjarigbestand met Spanje moest de Spaansgezinde graaf van Aremberg het recht op belastingheffing over de bezittingen van de parochie Alphen opgeven.
 • 1619
 • Een grote brand in de dorpskern, waaraan ook de Alphense Kerk ten prooi valt.
 • 1620
 • In de Hoorn is reeds een dakpannen- en steenfabriek.
 • 1625
 • Simon Stevin wordt Ambachtsheer. Hij is de zoon van de wetenschapper en uitvinder van de zeilwagen Simon Stevin de oude.
 • 1657
 • Hoogtepunt van de vervening in Aarlanderveen. 180 ha veenweidegrond is in honderd jaar omgezet in water.
 • 1646
 • Alphen is wisselplaats in het postverkeer (over het water) Hiervoor komt een postcomptoir in Oudshoorn.
 • 1661
 • Het "Omloopkanaal" wordt gegraven. Het "Vierkante dorp" ontstaat. De meeste bewoning vindt binnen dit vierkant plaats dat ligt tussen Postbrug, Weesbrug (huidige Haalebosbrug), Hofbrug en de Rijn.
 • 1665
 • De Oudshoornse kerk is gereed. Deze staat op een verhoging. De grond voor deze ophoging was afkomstig van het graven van het "Omloopkanaal". Opdrachtgever was Cornelis de Vlaming van Oudtshoorn, ambachtsheer van Oudtshoorn en de Gnephoek. De kerk staat in Oudshoorn maar wel op "Alphense grond".
 • 1657
 • Begin van het graven van het Aarkanaal.
 • 1664
 • Het jaagpad tussen Utrecht en Leiden langs de noordoever van de Oude Rijn komt gereed.
 • 1672
 • Rampjaar. Inval van de Fransen. Kolonel Pain et Vin, bevelhebber van de Wierickerschans, wordt na de aftocht van de Fransen, voor de dorpskerk in Alphen wegens desertie onthoofd. Hij was onnodig gevlucht voor de Fransen en liet de Wiericker-schans onbeheerd achter. Zodoende konden de Fransen langs de verlaten schans ontsnappen richting Utrecht.
 • 1680
 • De Rijn wordt uitgediept omdat steeds grotere schepen langs Alphen varen. De Rijn is nog een getijden rivier kent eb en vloed en mondt uit in de Noordzee bij Katwijk.
 • 1700
 • Middelen van bestaan: scheepstimmerwerven, steen- en pannenbakkerijen, kalkbranderijen, lijn-banen en zaagmolens. Ook is hier handel in vee en zuivelproducten. De aanwezigheid van turf als brandstof voor de ovens van de pottenbakkers maakt het ontstaan van een (aardewerken) pijpenindustrie mogelijk. De pijpen worden in deze alom aanwezige ovens gebakken als men zelf geen oven bezit.
 • 1714
 • De "Beschryving van de Heerlykheid en het Dorp Alphen Aan den Ryn", door P. Plemper verschijnt. Eerste geschiedenisboekje over Alphen aan den Rijn.
 • 1720
 • 40 buitens en lusthoven sieren de oevers van de Rijn.
 • 1750
 • Oudshoorn kent een (aardewerken) pijpenmakerij waar dertig mannen en vrouwen werken. Internationale afzet naar o.a. Duitsland, Denemarken, Frankrijk, het Oostzeegebied en de Spaanse eilanden.
 • 1752
 • Voor het postvervoer over land worden postkarren ingezet.
 • 1775
 • Alphen knooppunt van het postverkeer in het westen van Holland. Het postcomptoir (postkantoor) wordt verplaatst van Oudshoorn naar Alphen. Dus naar de andere kant van de rivier.
 • 1787
 • De dorpskerk wordt als paardenstal gebruikt door de Pruisische troepen die ons land zijn binnengerukt om het Oranje bewind te steunen.
 • 1795
 • De Bataafse republiek ontstaat door Franse invloed. Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap is de leus. Ieder is voor de wet gelijk. Afschaffing van het ambt van Ambachtsheer.
 • Louis Varossieau begint een vernisstokerij.
 • 1801
 • Door de bouw in Aarlanderveen van de zogenaamde Putmolen ontstaat de beroemde molenviergang. De eerste drie molens zijn gebouwd in 1759. Dit om Aarlanderveen te behoeden voor het steeds maar oprukkende water.
 • 1802
 • Bouw eerste synagoge aan de Rijnkade.
 • 1803
 • Slechte economische toestand. Er was wel werk voor een grutmolen, houtzaagmolen en enige korenmolens. Van de 9 kalkbranderijen werkten er nog 5. Van de 6 steenbakkerijen waren er nog maar 2 in bedrijf. Er was er nog werk voor de 3 pannenbakkerijen en een pijpenmakerij.
 • 1809
 • De Maatschappij tot Nut van het Algemeen krijgt een vestiging in Alphen. De eerste bibliotheek wordt door het Nut gesticht. De bank heet nu Fortisbank.
 • 1811
 • Nederland wordt deel van Frankrijk tot 1813
 • 1815
 • Koning Willem I komt aan de regering. Het ambt van Ambachtsheer wordt weer in ere hersteld.
 • 1824
 • Bouw Rooms Katholieke kerk na een “schuilperiode “.
 • 1825
 • De doorgaande weg tussen Bodegraven en Leiden wordt door een particuliere onderneming voor 59.000 Euro bestraat. Om de rente en aflossing van dit bedrag te betalen mocht deze onderneming 5 tollen oprichten. Ieder die een tol passeerde moest een paar cent(en) betalen.
 • 1829
 • De raad van Alphen geeft toestemming aan de Zwammerdamse koopman Jacob Schattenkerk (1773-1841) om in de Steekterpolder nabij het Goudsche Rijpad een bierbrouwerij de beginnen. Jacob dreef de brouwerij, genaamd “De Zwaan”, samen met zijn jongste zoon Jean C. Ph. Eeftinck Schattenkerk.
 • 1844
 • Jean Eeftinck Schattenkerk (1807-1890) , raadslid en wethouder te Alphen, bouwt houtzaagmolen “De Nijverheid” , een bovenkruier, op de plaats van de voormalige brouwerij “De Zwaan” in de Steekterpolder. In 1850 komt er nog een tweede houtzaagmolen bij . Deze ging in 1881 door brand verloren. Het bedrijf wordt in 1895 voortgezet door G.F.W. Herngreen . De Fijnhouthandel met die naam heeft tot ver na de tweede wereldoorlog bestaan.
 • 1849
 • Alphen en omgeving telt 3000 inwoners.
 • 1850
 • Alphen kent zes scheepstimmerwerven die in de loop der jaren tot redelijk grote ondernemingen uitgroeien. Bekende namen zijn Pannevis, De Vries Lentsch en Boot met de scheepswerf en de scheepsmotoren fabriek "De Industrie". Tussen 1970 en 1980 ging deze tak van industrie door moordende concurrentie uit het buitenland en het niet ontvangen van regeringssubsidie ten onder.
 • Alphen verliest zijn belangrijke positie in het postverkeer. De nieuwe postwet en de aanleg van nieuwe wegen in het westen van de provincie maakt andere steden als Leiden en Den Haag belangrijker.
 • 1852
 • De Leidsche Stoombootmaatschappij wordt opgericht. Bootdiensten tussen Leiden en Amsterdam via Alphen. De boten hadden evenals de maatschappij de naam "De Volharding".
 • 1855
 • In de huidige Van Mandersloostraat (ingang Aarhof) werd een gasfabriekje gebouwd door de Fa. Ponsioen en Co, ten behoeve van het eigen bedrijf. In 1858 vindt uitbreiding plaats en komen er 2 gaslantaarns in Aarlanderveen en 5 in Alphen.
 • 1857
 • F.M. Carsjens opent de verbinding over water: Amsterdam Alphen in 1859 wordt deze lijn uitgebreid naar Gouda(op donderdag) In 1864komt de stoomboot “Leeghwater” en in 1876 draagt F.M. Carsjens de Firma over aan W.D. Carsjens.
 • 1860
 • Als opvolger van de pijpenmakerijen komt nu de productie van sigaren op gang. Goede aan- en afvoerwegen en goedkope arbeidskrachten liggen hieraan ten grondslag.
 • 1865
 • Ook ontstaat in Alphen een aanzienlijke vruchtensapindustrie b.v. Rok, 't Westland, Stokhuijzen & Van Gulden en Varossieau.
 • 1866
 • Cholera-epidemie veroorzaakt vele slachtoffers.
 • De tollen worden opgeheven. De weg Bodegraven - Leiden wordt een Rijksstraatweg.
 • 1868
 • Oprichting leerlooierij Gebr. Van der Kloot Meijburg.
 • 1872
 • Het eerste nummer van het 2 keer per week verschijnende blad "De Rijnbode" komt uit.
 • 1874
 • Mesthopen bij de huizen in de kom van het dorp moeten op last van de gemeenteraad worden verwijderd.
 • 1878
 • Aanleg spoorlijn Leiden - Woerden. Het station heet Alphen-Oudshoorn.
 • 1879
 • Het pas gebouwde station verzakt en moet na een jaar herbouwd worden.
 • 1881
 • Dakpannenfabriekant D. van Oordt zet onder zijn naam een oude dakpannenindustrie aan de Heimanswetering voort.
 • 1882
 • Nicolaas Samsom, gemeentesecretaris te Alphen, begint een eigen drukkerij voor het vervaardigen van formulieren t.b.v. gemeentesecretarieën. Het bedrijf krijgt landelijke bekendheid. Nu onderdeel van het Wolters-Kluwer concern.
 • 1883
 • Onderwijzer Cornelis Geel komt naar Alphen met een aantal onverzorgde kinderen; oprichting van de Martha Stichting met als eerste pand Julianastraat 88 ( daar staat nu het Theater Castellum).
 • 1886
 • Bonifaciuskerk gereed. Architect E.J. Margry, Aannemer A. Mans uit Berkel. Bouwkosten 39.018 Euro.
 • 1892
 • Kaasmarkt in Alphen.
 • 1893
 • Oprichting betonfabriek F.P. Bos, de oudste betonfabriek van Nederland.
 • 1896
 • Bouw synagoge in de Jodenkerksteeg (Samuel Aardewerksteeg), thans de Remonstrantse Kerk.
 • 1897
 • De Matha-Stichting verhuist naar park Rijnstroom.
 • 1898
 • Bouw korenmolen "De Eendracht" te Gouwsluis. Oorspronkelijk in 1752 in Zaandam gebouwd als "De Twee Gebroeders" en naar Alphen vervoerd.
 • 1899
 • Stichting Coöperatieve Boerenleenbank. De bank heet nu Rabobank.
 • 1899
 • Aanleg van het telefoonnet door de NV Telephoon Maatschappij Rijn en Gouwe.
 • 1902
 • Aanleg drinkwaterleidingnet in Alphen, Oudshoorn en Aarlanderveen-Lage Zijde.
 • 1902
 • Opening gemeentelijke gasfabriek door Burgemeester Visser.
 • 1904
 • Aanleg Stationsstraat (Spoorstraat), de eerste straat die "haaks" op de Rijn werd gebouwd. Verplichte bouw van panden met twee etages. Het moet een chique straat worden vindt Burgemeester Visser.
 • 1906
 • Oprichting van een kaascontrolestation (K.C.Z.H) door Paul den Hertog. Kwaliteitsgarantie door invoering van kaasmerk op elke kaas
 • 1909
 • Alphen, Oudshoorn en Aarlanderveen hebben 6000 inwoners.
 • 1911
 • Bouw watertoren (Prins Hendrikstraat)
 • 1913
 • De NV Telephoon Maatschappij draagt haar vergunning over aan het Rijk. Er zijn op dan 95 aansluitingen.
 • 1915
 • Eerste levering van elektriciteit aan de burgers van Alphen (12 aansluitingen) Eerste straat-lantaarn met elektrisch licht op de hoek van de Koekebakkersteeg en de Van Mandersloostraat.
 • Aanleg spoorlijn Alphen-Aarlanderveen-Nieuwkoop-Nieuwveen (Ter Aar)- Uithoorn-Amsterdam, van de H.IJ.S.M. (Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij) In Uithoorn kan men overstappen op de trein naar Nieuwersluis van de N.R.S. (Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschappij), waarna men naar Utrecht en Amsterdam kan doorreizen. In 1935 zijn deze lijnen opgeheven.
 • De autobusdienst "De Vooruit" gaat een dienst onderhouden tussen Boskoop, Leiden, Alphen, Bodegraven en Gouda.
 • 1916
 • De Alphense dorpskerk, vliegt op 7 april in brand. De grafkapel van Baron de Smeth blijft gespaard.
 • 1917
 • De gemeente Oudshoorn kent twee, Aarlanderveen drie en Alphen vijf ambtenaren.
 • 1918
 • 4 januari 1918:Samenvoeging Alphen, Oudshoorn en Aarlanderveen tot een nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn.
 • Er komen 3 winkel-straten, drie raadhuizen, drie keer zoveel verschillende kerken en drie stations te weten: Alphen/Oudshoorn, Gouwsluis (aan de Steekterweg) en Aarlanderveen. Burgemeester wordt C.W.C.T. Visser. Hij was al burgemeester van Alphen (1918-1923).
 • 8 mei bij Kon. Besluit krijgt Alphen aan den Rijn een wapen: "een achtpuntige ster van sabel, het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren twee parelpunten en gehouden door twee gouden leeuwen zwart getongd en genageld van keel".
 • 1919
 • Spaanse griep teistert deze streek.
 • 1920
 • Aanleg Lemzonlaan (sinds 1939 Burgemeester Visserpark).
 • 1922
 • De dorpskerk is herbouwd.
 • 1923
 • De eerste Alphense busonderneming M.O.D.A. (Motor Omnibusdienst Alphen aan den Rijn) gaat een dienst onderhouden met Leiden. Andere busmaatschappijen waren de CITOSA opvolger van de M.O.D.A., de N.A.L (van de opa van Peter Langhout reizen) met ritten op Ter Aar en Nieuwveen en Maarse & Kroon met diensten op Aalsmeer, Amsterdam en Schiphol.
 • Dr. H.J. Lovink, burgemeester tot 1933.
 • 1924
 • Het eerste gebouw aan de Lemzonlaan is dat van de Christelijke HBS sinds 1918 gehuisvest in het voormalige hotel St. Joris (op de plaats waar nu het theater Castellum staat).
 • 1925
 • Oprichting van de Landbouw Huishoudschool door de Hollandsche Maatschappij van Landbouw in de Hofzichtstraat.
 • 1929
 • Dhr. Wouter den Hertog begint een radiocentrale. Via een kabel komen vier zenders de huizen binnen. Later overgenomen door de P.T.T. De "draadomroep" duurt tot 1967.
 • 1932
 • Dhr. Den Hertog begint een bioscoop (Luxor) in het Nutsgebouw, thans Fortisbank.
 • 1933
 • Dhr. P.A. Colijn, burgemeester tot 1944.
 • Er wordt een begin gemaakt met de aanleg van de gemeentelijke gasverlichting.
 • 1934
 • Opening spoorlijn Alphen aan den Rijn - Gouda op 6 oktober. Kosten toen 3 miljoen Euro een enorm bedrag.
 • 1935
 • W.M.C. Regt, onderwijzer aan de Oudshoornse School, wordt na zijn pensionering "onbezoldigd" gemeente-archivaris. Hij publiceert veel artikelen over Alphen aan den Rijn in de "Rijnbode" tot aan zijn dood in 1938.
 • 1937
 • Het Bospark (werkverschaffingsproject) wordt geopend door Burg. P.A. Colijn.
 • 1938
 • Op 13 september wordt de "Hefbrug" bij Gouwsluis geopend.
 • 1939
 • Het Raadhuis aan het Burg. Visserpark komt op 1 maart gereed. Kosten 84.630 Euro. Het raadhuis, met daaronder het politiebureau, was een geschenk bij testament van oud-burgemeester Visser. Het is nu muziekschool en Streekarchief
 • Tekst op de muurklok (van Burgemeester Z. Bruins Slot):
  De mens ziet dingen eindigen,
  Die hij niet heeft zien beginnen
  En hij ziet andere beginnen
  Die hij niet zal zien eindigen.
  1940
 • Begin Tweede Wereldoorlog. Ook Alphen aan den Rijn kent haar slachtoffers.
 • 1945
 • Er vallen Engelse bommen in de Zeilmakerstraat (Gouwsluis) waarbij vijf dodelijke slachtoffers zijn te betreuren.
 • 11 mei intocht Canadezen.
 • Mr. F.A. Helmstrijd, oud-gemeentesecretaris wordt waarnemend Burgemeester. Burgemeester F.M.A. Schokking, wordt de eerste naoorlogse burgemeester (tot 1949) Later werd hij burgemeester van Den Haag.
 • 1946
 • De vernisfabriek Varossieau gaat onder een nieuwe leiding en onder een nieuw merk "Histor Verven" verder. Later wordt dit Sigma Coatings en het bedrijf verdwijnt uit Alphen aan den Rijn.
 • Oorlogsmonument van Prof. L.O. Wenckebach geplaatst tegenover het oude Raadhuis aan het Burg. Visserpark.
 • Bouw van de eerste 32 woningen na de oorlog. Grote woningnood. Duplexwoningen en inwoning.
 • 1947
 • Op 1 juni 1947 verschijnt het eerste nummer van het dagblad "Rijn & Gouwe" als opvolger van de "Rijnbode".
 • 1948
 • Oprichting "Historische Vereniging Alphen aan den Rijn" op 5 februari door Wethouder dhr A.J. Dekker, dhr J.W. van Zwieten en dhr G.B. Pellikaan.
 • 1950
 • Dhr. E.C. Witschey, burgemeester tot 1956.
 • Elektrificatie spoorlijn Leiden - Woerden. Opening 8 oktober.
 • 1951
 • Het gemeentelijk badhuis wordt in gebruik genomen. Hevige commotie om vier ontworpen naaktreliëfs van Sonja Meijer. Drie werden geplaatst, De vierde, de meest onkuise, wordt naar de zolder van het Gemeentehuis verbannen. Ze zijn nu, afgegoten in brons, te zien in de buitenmuur van het zwembad de Thermen totdat deze in 2007 volledig afbrandde. 1951 Vogelpark Avifauna wordt geopend. Eigenaar G. van den Brink, wiens vrouw hoedenfabrikant is, weet binnen luttele jaren honderdduizenden bezoekers naar Alphen aan den Rijn te trekken. De "Toekan" wordt het symbool. Het vogelpark, aanvankelijk bestemd om de (exotische) veren voor de hoeden te leveren, wordt een publiekstrekker en zet Alphen aan den Rijn op de (wereld) kaart.
 • 1953
 • De Koningin Julianabrug komt gereed
 • Oprichting winkeliersvereniging "De tien in een"
 • De 428ste naoorlogse woning komt gereed.
 • Faillissement familie Van den Brink. o.a. door de beperkte openingsmogelijkheden op zondag. Geen muziek en vroege sluiting op die dag en oneerlijkheid van sommige personeelsleden. Alle schuldeisers hebben uiteindelijk hun geld gekregen mede door toedoen van de moeder van de heer v/d Brink.
 • Aanleg Oranje-Nassausingel. De eerste rondweg gereed van Herenweg tot de Rijnbrug (= brug over het Aarkanaal! ).
 • 1954
 • Op 14 september koopt de Gemeente "Avifauna" voor 181.507 Euro. Het gemeentelijke park wordt een fiasco. Omdat sommige personeelsleden op de oude voet doorgaan, wil de gemeente wegen grote te korten van het park af.
 • 1955
 • 10 november: Nieuwe centrumbrug "De Alphense brug" gereed. Afscheid van de "dubbele klap".
 • 1956
 • De familie v/d Valk koopt op 6 juni voor 0,50 Euro het vogelpark "Avifauna" van de gemeente. Zo is de "Toekan" dus bij de "Valk" terechtgekomen en zit de gemeente met de financiële strop.
 • 1957
 • Opening zwembad "De Hoorn".
 • Dhr. Z. Bruins Slot, burgemeester tot 1968.
 • 1958
 • Start bouw 80 woningen t.b.v. de Molukkers bekostigd door het Rijk.
 • 1961
 • 25.000-ste inwoner: Dhr Hans van der Elzen wordt begroet.
 • 1961
 • De Rijnhaven komt gereed.
 • 1962
 • Bouw P.T.T. - toren voor telecommunicatie nabij de Rijnhaven.
 • 1964
 • Het dorp Zwammerdam komt op 1 januari bij Alphen aan den Rijn.
 • De dorpskerk krijgt de naam "Adventskerk".
 • Molukse wijk in gebruik genomen.
 • 1965
 • Op 16 december wordt de Openbare Bibliotheek opgericht.
 • 1966
 • Alphen aan den Rijn heeft 30.000 inwoners.
 • 1967
 • Oprichting Jostiband. Het muziekorkest van de Hoge Burg (De Bruggen).
 • Jan Zeeman begint zijn eerste textielwinkel in de Prins Hendrikstraat op nummer 159. "Op weg naar 1000 winkels in Europa". Thans Grieks Restaurant "Akropolis".
 • 1968
 • Eerste sportvelden in "De Bijlen" geopend.
 • 1969
 • Mr. Gallas, burgemeester tot 1979, daarna van Leiderdorp en Delft.
 • 1970
 • Halfuursdienst per trein tussen Leiden - Alphen aan den Rijn en Utrecht ingesteld.
 • 1972
 • Alphen aan den Rijn telt op 1 januari 38.500 inwoners.
 • De watertoren uit 1911 wordt gesloopt. De toren leeft voort als symbool van de Carnavalsvereniging "De Cascarvieten".
 • Opening kinderboerderij in het Bospark.
 • 1974
 • Opening winkelcentrum Aarhof.
 • 1977
 • A.Z.C. (Alphense zwemclub) wordt landskampioen waterpolo.
 • 1978
 • Op 28 december wordt dhr. J. Voorhage de 50.000ste inwoner van Alphen aan den Rijn.
 • 1979
 • Op 16 oktober wordt dhr. M. Paats, burgemeester (tot 1997).
 • Petra de Bruin uit Nieuwkoop, leerlinge van de Koningin Julianaschool voor V.B.O. wordt in deze school gehuldigd met het behalen van het wereldkampioenschap wielrennen op de weg voor vrouwen te Valkenburg. Mediaspektakel.
 • 1980
 • Het overdekte zwembad "de Thermen" komt gereed.
 • Op 1 januari telt Alphen aan den Rijn 51.780 inwoners.
 • 1981
 • Alphen aan den Rijn krijgt voor het eerst een bezoldigd gemeentearchivaris.
 • 1983
 • Op 18 maart opent Prinses Juliana de gerestaureerde Oudshoornse Kerk. Jan Vroege, de latere voorzitter van de Historische Vereniging, ontvangt haar in de functie van presidentkerkvoogd.
 • Het eerste nummer van "De Viersprong" het kwartaalblad van de Historische Vereniging verschijnt.
 • November. Begin opspuiting Kerk en Zanen.
 • 1985
 • Het beeld "De Stier", een geschenk van het Energiebedrijf wordt door F. Kempen (95) de oudste bewoner van St. Joseph onthuld.
 • 1986
 • Staatssecretaris Kappeijne van de Coppello onthult een plaquette in de feministenwijk op 13 maart.
 • Minister Deetman van onderwijs, opent op 3 december de dependance van het Christelijk Lyceum aan Halverwege.
 • 1987
 • Justitieel onderzoek naar illegale gifstortingen door Kemp in de Coupepolder. Kemp wordt veroordeeld. De commissie Engwirda velt een hard oordeel over de burgemeester, de gemeenteraad, de ambtenaren en het provinciebestuur. Nu is de vuilnisbelt "ingepakt" en dient ze als golfterrein.
 • Opening op 4 februari van de nieuwe bibliotheek aan de Thorbeckestraat.
 • 1988
 • Op 5 mei wordt Tamara van den Berg de 60.000ste inwoonster van Alphen aan den Rijn.
 • 1989
 • Opening Parktheater op 15 april in het Rijnstroompark.
 • Minister Brinkman opent op 25 augustus het nieuwe gebouw van "Rijn en Gouwe".
 • 1989
 • Eerste woningen in Kerk en Zanen, de "Brabantflat", gereed.
 • 1990
 • Onthulling monument voor de Joodse slachtoffers op 17 mei.
 • 1992
 • Alphen aan den Rijn telt 66.000 inwoners.
 • 1993
 • Opening Archeon op 31 maart.
 • 1994
 • Augustus. Fusie van de Gemeentelijke scholen-gemeenschap "Albanianae" met de "Koningin Julianaschool voor v.b.o." De opvolger van de "Landbouw Huishoudschool" van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw uit 1925. De nieuwe naam wordt "Scala College" , bedacht door Els Gnodde - Sikkes.
 • Scholenfusie tussen Chr. Lyceum (Tolstraat en Halverwege), Ichthusmavo (Henri Dunantweg), Immanuelmavo (Anna van Burenlaan), Chr. Schhool voor VBO, Bospark (Prinses Beatrixlaan) en de Chr. Mavo Hazerswoude dorp. Nieuwe naam wordt Chr.. S.G. Groene Hartlyceum.
 • 1995
 • Op 4 mei ontvangt Simon Wiesenthal, nazi-jager, de gouden penning van de gemeente.
 • Aquaduct onder de Gouwe op 9 mei geopend.
 • Opening van de Swaenswijkbrug op 30 juni.
 • De laatste twee schoorstenen van v/h Dakpannenfabriek van Oordt worden opgeblazen en storten in.
 • Start Masterplan. De totale vernieuwing van het stadscentrum begint. Sloop van twee bank-gebouwen, een postkantoor, enige winkels en woonhuizen en het Stadskantoor.
 • 1996
 • Eerste deel Rijksweg 11 tussen Leiden en Alphen aan den Rijn klaar.
 • Sloop van het gebouw van de Koningin Julianaschool voor v.b.o. aan de Jongkindt Coninckstaat 102. Op deze plaats verrijzen huizen en een apparte-mentencomplex.
 • 1997
 • Afronding opknapbeurt Bospark.
 • Henk Angenent, spruitjesteler te Woubrugge, wonend in Alphen aan den Rijn, wint de 15e Elfstedentocht en krijgt de erepenning van de gemeente op 6 januari.
 • Dhr. Nico Schoof wordt burgemeester.
 • 1998
 • Alphen aan den Rijn heeft 70.000 inwoners.
 • Begin van de afbraak gebouwen van de voormalige Chr. Bethlehemschool en Ichthusmavo (Amsterdamse school) aan het St.Jorisplein t.b.v. het nieuwe stadskantoor.
 • 1999
 • Op 23 september opent Koningin Beatrix Ecolonia, project milieubewust wonen, in Kerk en Zanen.
 • Opening op 10 september van "De Vergulde Wagen" het verenigingsgebouw van de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn, in de Van Boetzelaerstraat 48, door wethouder Frank Dales.
 • 2001
 • Alphen aan den Rijn groenste stad van Nederland (Entente Florale). Ook in 2002.
 • 2003
 • Op 1 januari telt Alphen aan den Rijn 70.721 inwoners.
 • Opening Stadhuis naar ontwerp van architect Van Egeraat. Dit gebouw bevat het CWI, een Postkantoor en een Politiebureau.
 • 2004
 • Opening Rijksweg 11 Alphen aan den Rijn - Bodegraven op 15 mei.
 • 2005
 • Mei opening Light Rail tussen Alphen en Gouda door H.M. Koningin Beatrrix.
 • Mei ontvangst van de 15000e bezoeker van “De Vergulde Wagen”.
 • 2 september feestelijke opening “Nieuwe stadshart” Hoge Zijde. Ingebruikname Theater “Castellum” aan het Rijnplein.
 • Begin van huizenbouw op het voormalige van Oordt terrein.
 • 2006
 • Afbraak Kon. Emmaschool in de Nachtegaalstraat.
 • Begin van de renovatie Schoutenhuis aan de Julianastraat.
 • De Weesbrug in de Castellumstraat wordt Prof. Haalebosbrug.
 • Plaatsing Informatiebord door HVA op het Stiltecentrum, Oudshoornseweg.
 • De nieuwe ingang aan de Meteoorlaan van het vernieuwde Ziekenhuis wordt onofficieel in gebruik genomen.
 • Omgeving Station gaat op de schop tevens rechttrekken Pr. Bernhardlaan. Afbraak van de huizen langs de Pr. Bernhardlaan tussen Stationsstraat en Oranjestraat.
 • 27 augustus: laatste morgendienst in de Gereformeerde Salvatorikerk. Dit gebouw heeft 27 jaar dienst gedaan als kerkgebouw.
 • Verbetering Kruispunt Zeegerbaan-Eisenhouwerlaan-Ridderbuurt; aanleg busbaan langs N 207.
 • 2007
 • Tennisvereniging Tean (Tennis En Anders Niet) bestaat 100 jaar.
 • 2 februari: Zwembad de Thermen brandt tot de grond toe af.
 • Maart: Opening nieuw politiebureau aan de Kees Mustersstraat 2.
 • Verdere afbraak huizen Pr. Bernhardlaan. Tijdelijk nieuw busstation op parkeerterrein t.o. Hoflaan en Havenstraat.
 • Begin Nieuwbouw Stationsomgeving aan de zijde van Kerk en Zanen.
 • Aanvang restauratie villa's Nuova (Oudshoornseweg 174; bouwjaar 1868) en Vredelust (Nuovaweg 1, naast de brug over de Heimanswetering; bouwjaar circa 1870).
 • 29 november: Sport- en Educatiecentrum Alphen aan den Rijn (SEC), Scholengemeenschap Scala en Limeshal aan de Kees Mustersstraat officieel geopend.
 • oktober/november: stationsgebouw uit 1879 afgebroken.
 • November/december afbraak politiebureau Oudshoornseweg.
 • 2008
 • 1 januari: 90 jaar gemeente Alphen aan den Rijn.
 • 2 februari: 20.000e bezoeker van de Vergulde Wagen.
 • 5 februari: Historische Vereniging Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar.
 • 1 november: dhr. Nico Schoof treedt af als burgemeester (16 febr. 1997 – 1 nov. 2008)
 • 1 december: dhr. Wim de Gelder wordt burgemeester (tot die datum burgemeester van Bloemendaal)
 • 2009
 • januari: definitieve afsluiting Oudshoornseweg ter hoogte van het Rijnland-ziekenhuis voor gemotoriseerd verkeer.
 • 22 oktober: eerste paal geslagen van het Romeins museum naast het Archeon.
 • november: massale inenting tegen de zogen. Mexicaanse griep
 • 2010
 • 17 februari: Officiële opening van "de Verbinding" door minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat.
 • 31 juli: 25.000ste bezoeker in gebouw "De Vergulde Wagen"
 • 1 oktober: officiële opening van de Overslag Terminal Alphen (OTA) door minister Eurlings, terminal gaat Alpherium heten
 • 6 december: explosie gevolgd door brand in flat Argostraat, resultaat 1 dode en 24 woningen vernield
 • december: start gemeentelijke herindelingsprocedure Alphen, Boskoop en Rijnwoude
 • 21 december: bestuurscrisis in het college en de gemeenteraad, burgemeester W. de Gelder stapt op nadat wethouders het vertrouwen in hem opzeggen. De heer H.B.(Bas) Eenhoorn wordt waarnemend burgemeester
 • 2011
 • januari: wethouders H. Groen in 't Wout en P. Schings treden af
 • 9 april: schietpartij met 6 dodelijke slachtoffers en 16 gewonden in winkelcentrum "Ridderhof" door Tristan van der Vlis, hij doodt ook zichzelf
 • 23 augustus: opening van het Archeologiehuis in Archeon door prinses Máxima
 • 10 september: voor de 25ste keer wordt in Alphen Open Monumentendag georganiseerd
 • 10 november: afsluiting Julianabrug voor alle verkeer nadat geconstateerd is dat het draaimechanisme van het beweegbare gedeelte bijna doorgeroest is; later blijkt ook het betonwerk flink te zijn aangetast
 • 25 november: Bas Eenhoorn blijft in verband met de ontslagaanvraag van W. de Gelder per 1-1-2012 waarnemend burgemeester tot de gemeentelijke herindeling in 2014.
 • 2012
 • 16 februari: Julianabrug na drie maanden revisie kapot brugdek weer in gebruik.
 • 10 mei: Rijn en Gouweland wint het referendum over de naam fusiegemeente, maar gemeenteraad wil later toch Alphen aan den Rijn.
 • 16 mei: Opening zwembad AquaRijn.
 • 5 september: Poppodium Het Kasteel gaat failliet.
 • 16 oktober: Bedieningskabel Alphense Brug tijdens baggerwerkzaamheden kapotgetrokken.
 • 21 november: Bloemhofstraat na herbouw weer open.
 • 9 december: Arriva neemt busvervoer over van Connexxion.


 • <<< Terug <<<